Bàn Phím Ma Trận 4x4

- Gồm 4 hàng x 4 cột.

- Khoảng cách các chân: 2.54mm

 

Bàn Phím Ma Trận 4x4


Dưới đây là đoạn code đọc ma trận phím cơ bản:

unsigned char KeyPress() // Chương trình đọc phím
{
	unsigned char key = 'n'; // key = 'n' nếu chưa nhấn phím
    /* Quét cột 1 */
	COL1 = 0;
	if (!ROW1) key = '1'; // hàng 1
	if (!ROW2) key = '4'; // hàng 2
	if (!ROW3) key = '7'; // hàng 3
	if (!ROW4) key = '*'; // hàng 4
	COL1 = 1; 
    /* Quét cột 2 */
	COL2 = 0; 
	if (!ROW1) key = '2'; // hàng 1
	if (!ROW2) key = '5'; // hàng 2
	if (!ROW3) key = '8'; // hàng 3
	if (!ROW4) key = '0'; // hàng 4
	COL2 = 1; 
    /* Quét cột 3 */
	COL3 = 0; 
	if (!ROW1) key = '3'; // hàng 1
	if (!ROW2) key = '6'; // hàng 2
	if (!ROW3) key = '9'; // hàng 3
	if (!ROW4) key = '#'; // hàng 4
	COL3 = 1; 
    /* Quét cột 4 */
	COL4 = 0; 
	if (!ROW1) key = 'A'; // hàng 1
	if (!ROW2) key = 'B'; // hàng 2
	if (!ROW3) key = 'C'; // hàng 3
	if (!ROW4) key = 'D'; // hàng 4
	COL4 = 1;

	return key;
}

Sản phẩm liên quan