Module Led 7 Thanh 4 số - HC595

 

Module LED 7 Thanh 4 Số TM1637

 

1) Thứ tự chân và cách kết nối với Arduino:

- VCC : nối với chân 5V

- GND : nối với chân GND

- CLK và DIO gắn vào chân digital ( tùy bạn chọn , trừ chân 0 và 1 ra )

2) Sơ đồ nguyên lý:

Module LED 7 Thanh 4 Số TM1637

3) Kết hợp với Arduino:

- Để lập trình cho module led bằng Arudino IDE, ta cần có thư viện ứng với module này: 

Thư viện của TM1637Display: https://drive.google.com/file/d/0BzV150Ss6Z6Lc20wVkVpVGZxYms/view?usp=sharing

 

-Code ví dụ: 

=> Kết quả thu được là giá trị trên Module led TM1637 sẽ giảm từ 9999 về 0.

Sản phẩm liên quan