Code mẫu giao tiếp Màn hình OLED V2 với STM32F1:

http://www.mediafire.com/file/5glly07qey1qjmj/DEMO_OLED.7z

Cách kết nối:

STM32F1 OLED V2
PA5 D0
PA7 D1
PB0 DC
PB1 RST
VCC 5V
GND GND

oled v2

Sản phẩm liên quan